SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

1. Maturita – Legislatíva

1.1 Všeobecné informácie k maturitnej skúške na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011.  

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával. Žiak vykonáva maturitnú skúšku vo vyučovacom jazyku, v ktorom sa vzdelával.

Žiaci Súkromného bilingválneho gymnázia BESSTvykonávajú maturitnú skúšku v bilingválnej triede, alebo v triede s medzinárodným programom.

 

Maturitná skúška v bilingválnej vetve SBG BESST:

Žiaci povinne maturujú zo 4 predmetov v tomto poradí: 

1. slovenský jazyk a literatúra - maturitnú skúšku konajú v 4. ročníku, 

2. anglický jazyk na úrovni C1 - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku,

3. predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (okrem cudzích jazykov), v ktorom mali súčet týždenných hodinových dotácii počas štúdia najmenej 6 - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku,

4. ľubovoľný predmet (ak si žiak vyberie cudzí jazyk, môže ho vykonať na úrovni B1, resp. B2) - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku. 

 

Maturita na gymnáziu BESST v medzinárodnej vetve:

Žiaci povinne maturujú zo 4 predmetov, skúšky vykonávajú v 4. a 5. ročníku.

-          V 4. ročníku

  • maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra,

  • medzinárodné skúšky úrovne AS level z troch predmetov.

-          V 5. ročníku

  • tri medzinárodné skúšky úrovne A2 level z predmetov, z ktorých robili medzinárodné skúšky úrovne AS level.

Žiak v bilingválnej vetve alebo v triede s medzinárodným programom môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku z jedného, alebo až z dvoch ďalších predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 25. septembra triednemu učiteľovi.

Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.

 

1.2 Časový harmonogram a prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

25. september 2018– najneskorší termín, dokedy si žiak musí zvoliť predmety, z ktorých chce maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami, prípadne ak má žiak zdravotné znevýhodnenie.

15. október 2018 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2019 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

7. 2. 2019 – po tomto dátume už nebude možná zmena maturitných dát v zmysle školského zákona, § 75, odsek 3.

 

DSC_0191.JPG

Maturita 2019

2. MATURITA 2018

2.1           Časový harmonogram maturitnej skúšky

V školskom roku 2018/2019 maturujú žiaci štvrtého ročníka SBG BESST iba z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Žiaci piateho ročníka / bilingválna vetva / SBG BESST maturujú z predmetu anglický jazyk, na úrovni C1 a z dvoch predmetov zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných ľubovoľných predmetov podľa výberu.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok

·         12. marec 2019 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v predmete slovenský jazyk a literatúra,

·         13. marec 2019 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v predmete anglický jazyk,

·         14. marec 2019 - externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v predmete matematika,

·         31. marec 2019 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok

·         09. – 12. apríl 2019 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady

·         3. – 6. septembra 2019 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

Časový harmonogram ústnej časti maturitnej skúšky pre žiakov V.A

Harmonogram a poradie žiakov: 20.05.2019

Učebňa A – Maturitná komisia predmetov: Biológia / Chémia

Biológia

o   08:00 – 08:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   08:30 – 09:00             - príprava prvého žiaka

o   09:00 – 09:30             - O.T

o   09:30 – 09:50             - M.M

            Chémia                       -

o   10:00 – 10:15             - príprava miestnosti a administratíva

o   10:15 – 10:45             - príprava prvého žiaka

o   10:45 – 11:15             - O.T

Učebňa B – Maturitná komisia predmetov Dejepis / Občianska náuka

Dejepis

o   08:00 – 08:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   08:30 – 08:50             - príprava prvého žiaka

o   08:50 – 09:10             - J.M

o   09:10 – 09:30             - S.CH

o   09:30 – 09:50             - E.H

o   09:50 – 10:10             - S.M

Občianska náuka

o   10:20 – 10:50             - príprava miestnosti a administratíva

o   10:50 – 11:10             - príprava prvého žiaka

o   11:10 – 11:30             - S.CH

Učebňa C – Maturitná komisia predmetov Nemecký jazyk / Anglický jazyk

Nemecký jazyk

o   08:00 – 08:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   08:30 – 08:50             - príprava prvého žiaka

o   08:50 – 09:10             - S.M

o   09:10 – 09:30             - E.A

Anglický jazyk

o   10:00 – 10:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   10:30 – 10:50             - príprava prvého žiaka

o   10:50 – 11:10             - J.M

o   11:10 – 11:30             - E.A

o   11:30 – 11:50             - S.M

o   11:50 – 12:10             - E.H

o   12:10 – 12:30             - S.CH

o   12:30 – 13:00             - O.T

Učebňa D – Maturitná komisia predmetu Matematika

Matematika

o   09:00 – 09:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   09:30 – 09:50             - príprava prvého žiaka

o   09:50 – 10:10             - J.M

o   10:10 – 10:30             - E.A

o   10:30 – 10:50             - E.H

 Časový harmonogram ústnej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

pre žiakov IV.A / IV.M

 Harmonogram a poradie žiakov: 30.05.2019 

o   08:00 – 08:30             - príprava miestnosti a administratíva

o   08:30 – 08:50             - príprava prvého žiaka

o   08:50 – 09:10             - J.CH

o   09:10 – 09:30             - J.H

o   09:30 – 09:50             - V.DZ

o   09:50 – 10:10             - P.V ( dievča )

o   10:10 – 10:30             - T.G

o   10:30 – 11:00             - prestávka

o   11:00 – 11:20             - príprava prvého žiaka

o   11:20 – 11:40             - A.D

o   11:40 – 12:00             - A.P

o   12:00 – 12:20             - Z.S

o   12:20 – 12:40             - S.A

o   12:40 – 13:00             - E.Š

o   13:00 – 14:00             - prestávka na obed

o   14:00 – 14:20             - príprava prvého žiaka

o   14:20 – 14:40             - L.Ď

o   14:40 – 15:00             - R.J

o   15:00 – 15:20             - P.H

o   15:20 – 15:40             - P.V ( chlapec ) 

2.2       Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

·         Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom zaokrúhleným na desatiny.  Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.

·         Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti zaokrúhlenými na desatiny. Pokyny na hodnotenie sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.

·         Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu.

o   Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

o   Každá úloha maturitného zadania, t.j. úloha z jazyka aj úloha z literatúry sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.

o   Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec    , pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.

o   Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

o   Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

·         nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

·         je stupeň prospechu  4  (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

2.3                  Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z cudzieho vyučovacieho jazyka, Anglický jazyk – úroveň C1 

Každé zadanie pre všetky úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z anglického jazyka.

Charakteristika úloh maturitných zadaní:

      Úloha č. 1 - Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.)

      Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

      Úloha č. 2 - Tematický okruh

      Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

      Úloha č. 3 - Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v okruhu príslušných tém).

      Všeobecné pomôcky

      Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.

Hodnotenie  

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.  

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru - začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.  

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.  

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah - náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.  

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.  

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obe úrovne sa používa vzorec

     z1 + 2 . z2 + z3

z = -------------------,

             4

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

      Úloha č. 1  

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.  

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.  

      Úloha č. 2

      Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

      Trvanie skúšky: 30 minút

      Čas na prípravu: 30 minút 

2.4                  Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z cudzieho vyučovacieho jazyka, Nemecký jazyk – úroveň B1 

Každé zadanie pre všetky úrovne sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z nemeckého jazyka.

            Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.). Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou témou. Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.

            Úloha č. 2 - Tematický okruh. Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií, gramatiku.

            Úloha č. 3 - Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (stredné odborné školy aj rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napríklad je na stanici a má sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta. Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia jazykových prostriedkov (z konkrétnej situácie z každodenného života v okruhu príslušných tém).

            Všeobecné pomôcky

            Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel  

            Hodnotenie  

a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.  

b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru - začiatok, vedenie a ukončenie rozhovoru.  

c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová primeranosť,

2. jazyková správnosť.  

e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. plynulosť vyjadrovania,

2. výslovnosť a intonácia,

3. obsah - náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,

4. lexikálny rozsah,

5. argumentácia,

6. gramatická presnosť.  

f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa

1. obsahová a jazyková správnosť,

2. pohotovosť vyjadrovania.  

g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obidve úrovne sa používa vzorec

     z1 + 2 . z2 + z3

z = -------------------,

             4

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  

            Úloha č. 1  

a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú.  

b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť.  

            Úloha č. 2

            Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť.

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút  

2.5            Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z matematiky  

Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z matematiky

            Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich príklady a kontra príklady, sformuluje ich vlastnosti a súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma monológu).

            Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.

            Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

            základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.

Všeobecné pomôcky

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky, kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie, odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.  

            Hodnotenie  

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

      z1 + 2 . z2 + 2 . z3

z = ---------------------------,

                5

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

            Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

            základy matematiky, funkcie, planimetria, stereometria, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút  

2.6            Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z dejepisu 

Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z dejepisu

            Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Úloha je zameraná na vedomosti a porozumenie. V úlohe je presne určený pojem, fakt, definícia, historický jav alebo proces, o ktorom má žiak preukázať svoje vedomosti, a je určená učebná pomôcka a spôsob práce s ňou, napr. historická mapa a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma monológu).

            Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na aplikáciu a analýzu. V úlohe sa presne definuje, čo sa od žiaka očakáva, napr. klasifikovať historické udalosti, porovnať dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov alebo procesov, určiť príčiny alebo dôsledky jedného historického javu alebo procesu alebo viacerých historických javov alebo procesov a pod. K úlohe je určená aj učebná pomôcka (historická mapa, historický prameň, graf, karikatúra a pod.) a opis, čo má žiak urobiť (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na syntézu historických javov, procesov a udalostí. Od žiaka sa požaduje kritické posúdenie uvedených historických obsahov a preukázanie schopnosti zovšeobecňovať a zaujať hodnotiace postoje k minulosti. Žiak má preukázať schopnosť pracovať s historickými prameňmi, zručnosti orientovania sa v čase a priestore.

            Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

            úvod do vyučovania dejepisu a pravek, starovek, stredovek, novovek, dejiny 20. storočia.

 Zastúpenie uvedených jednotlivých častí učiva v súbore všetkých úloh v maturitných zadaniach je takéto:  

a) svetové dejiny približne 55%,  

b) národné dejiny približne 45%.

Všeobecné pomôcky:

Atlas svetových dejín

Dejepisné atlasy pre základné školy a gymnáziá

Z prameňov našich dejín    

Hodnotenie  

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

     3 . z1 + 4 . z2 + 3 . z3

z = ---------------------------,

                 10

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a zi je stupeň prospechu za úlohu č. i.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút  

2.7            Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z občianskej náuky 

Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z občianskej náuky

            Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Žiak má opísať (definovať) vybrané pojmy a uviesť súvislosti medzi nimi (prevláda forma monológu).

            Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na analýzu ukážky, resp. porovnanie ukážok textov alebo argumentáciu či zdôvodnenie (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na riešenie určitého problému a jeho aplikáciu v praxi alebo na využitie medzi predmetových väzieb pri riešení problému (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

            filozofia, právo, politológia, ekonómia a ekonomika, psychológia a sociológia.

Všeobecné pomôcky

            Antológia z diel filozofov

            Ústava Slovenskej republiky

            Slovník spoločenských vied

            Všeobecná deklarácia ľudských práv

            Filozofický slovník

            Dohovor k ľudským právam

            Dohovor o právach detí  

            Hodnotenie  

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

      z1 + 2 . z2 + 2 . z3

z = ---------------------------,

                5

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

            Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní pre žiakov so sluchovým postihnutím je takéto:

            filozofia, právo, politológia, ekonómia a ekonomika, psychológia a sociológia.  

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút

 

2.8            Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z biológie 

Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z biológie

            Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Úloha je zameraná na reprodukciu a pochopenie stanoveného učiva (prevláda forma monológu).

            Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na porozumenie a hodnotenie poznatkov - špecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Úloha č. 3 - Úloha je zameraná na praktickú aplikáciu osvojených vedomostí, na interpretáciu pozorovaní a pokusov s dôrazom na schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zadané problémy - nešpecifický transfer (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

biológia ako veda, biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav, nebunkové a prokaryotické organizmy, biológia rastlín, systém a fylogenéza rastlín, huby a lišajníky, biológia živočíchov, systém a fylogenéza živočíchov, biológia človeka, genetika, ekológia. 

Všeobecné pomôcky

            Kľúč na určovanie rastlín

            Atlas rastlín

            Atlas živočíchov

            Anatomický atlas - ľudské telo

            Encyklopédia prírody

            Priesvitky k spätnému projektoru z anatómie človeka, stavovcov, genetiky

            Kostra človeka

            Torzo človeka

            Anatomické obrazy (človek, stavovce)

            Diapozitívy flóry, fauny

            Mikroskop, mikroskopické preparáty

            Vzorky častí rastlinného tela - model koreňa, stonky, listu, kvetu

            Obrazový materiál živočíchov, rastlín

 

            Hodnotenie  

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3 : 4 : 3. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

     3 . z1 + 4 . z2 + 3 . z3

z = ---------------------------

                 10

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1 je stupeň prospechu za úlohu č. 1.  

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

            Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút  

2.9            Hodnotenie ústnej formy maturitnej skúšky z chémie 

Každé zadanie sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z biológie

Charakteristika úloh maturitných zadaní

            Úloha č. 1 - Úloha na reprodukciu, pochopenie a jednoduché myšlienkové operácie, napr. jednoduché výpočty, názvoslovie, vlastnosti látok, zoradenie, zaradenie do skupiny, neúplný zápis reakcie a podobne, spojená s pokynmi typu definuj, pomenuj, vymenuj a podobne (prevláda forma monológu).

            Úloha č. 2 - Úloha zameraná na zložitejšie myšlienkové operácie a tvorivé myslenie, na analýzu, porovnávanie, hodnotenie, aplikáciu osvojených poznatkov (prevláda forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie).

            Úloha č. 3 - Úloha zameraná na laboratórnu skúsenosť žiaka, napr. opis alebo realizácia laboratórneho postupu, výpočet spojený s pokusom, vyslovenie hypotézy, hľadanie vhodných chemikálií, pomôcok, laboratórneho postupu, diskusia o výsledkoch pokusu a podobne, alebo na schopnosť žiaka pracovať s odborným textom, napr. analyzovať, vyhľadávať v texte, reagovať na otázky týkajúce sa textu a podobne.

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:

všeobecná chémia, anorganická chémia, organická chémia, prírodné látky a základy biochémie.

Všeobecné pomôcky

            Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky

            Jednoduchá kalkulačka (základné aritmetické, exponenciálne a logaritmické funkcie) Stavebnica molekulových modelov

            Modely kryštalických mriežok a orbitálov  

            Hodnotenie  

a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  

b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte váženého priemeru sa používa vzorec

      z1 + 2 . z2 + 2 . z3

z = ---------------------------,

                5

pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z 1 je stupeň prospechu za úlohu č. i.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

            Úloha č. 3 je upravená podľa druhu a stupňa postihnutia.

            Trvanie skúšky: 30 minút

            Čas na prípravu: 30 minút

2.10          Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva: 

 

1.    Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. 

2.    MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni. 

3.    MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2). 

4.    EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS. 

5.    Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov). 

6.    Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

7.    Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu. 

8.    Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný alebo ako dobrovoľný predmet. Môže si vybrať úroveň B1 alebo B2. Ak v príslušnom roku nevykonáva MS z druhého vyučovacieho jazyka, môže vykonať všetky časti EČ, PFIČ a ÚFIČ MS.

9.    Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS. 

10.  Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka. 

11.  Test EČ MS z cudzieho jazyka, druhého vyučovacieho jazyka, slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Žiak môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s porozumením pri prihlasovaní na MS.

12.  Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

13.  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a.    nie  je  horšie  ako  stupeň  prospechu  3  (dobrý)  a v PFIČ  MS  získa

úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b.    je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

14.  Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a.    nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b.    je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

2.11          Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS 

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie: 

1.    ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak

prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2.    Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). 

3.   Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4.    Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2019, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2019 alebo v marci 2020).´ 

5.    Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konaťv riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3 

6.    Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín. 

7.    O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti

maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky. 

Upozornenie!

O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS.

2.12       Ak nie ste spokojní s hodnotením maturity?
Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba, alebo osoba, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu maturitnej skúšky prostredníctvom riaditeľa školy: 

-          písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii

-          ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky do 8 dní od jej vykonania, Štátnej školskej inšpekcii 

Ak je opodstatnená námietka žiadateľa voči hodnoteniu maturitnej skúšky z: 

-          písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov

-          ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii 

Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.