SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita
BESST-CIC-logo-1to1-fullcolour-CMYK-AI3-New-Cambridge.png

Čo je BESST?

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo staráme, vychovávame a vzdelávame deti od útleho veku od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. Naša história sa začala písať v roku 2009 a dnes patríme k prestížnym školám so štatútom Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu u nás dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 6051/3, Trnava bolo dňa 26.2.2014 zaradené do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 1. 9. 2014. V sieti škôl je zaradené ako gymnázium so študijným odborom 7902 J 74 – bilingválne štúdium, s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.

Gymnázium je logickým pokračovaním vzdelávania na Súkromnej základnej škole BESST, ktorá je na základe výsledkov žiakov 9. ročníka v TESTOVANÍ 9-2016 najlepšou školou v Trnavskom kraji a piatou najlepšou v rámci celej SR. Staviame na skúsenostiach. Viac o výsledkoch TESTOVANIA 9-2016 tu.

 

We do the BESST for you to be the BEST…

Budujeme školu BESST, aby si bol najlepším. 

Vzdelávame mladých ľudí s víziou, aby každý v sebe objavil svoje nadanie a schopnosti.

besst foto-132.jpg

Benefity

 • INOVATÍVNE VYUČOVANIE

Učitelia sú vybavení najnovšími poznatkami z oblasti pedagogiky a používajú výpočtovú techniku, aby učenie bolo prístupné a zábavné. Zameriavame sa na personalizované učenie, tak aby sme každému žiakovi umožnili naplniť svoj potenciál.

 • AKCIE A VÝLETY

Čaká ťa široká škála aktivít a výletov, dopĺňajúcich vyučovanie: CERN, partnerská škola v Nemecku, bratislavské divadlo či adaptačný kurz – aby sme vymenovali aspoň niektoré!

 • ÚŽASNÉ KLUBY

Na výber je množstvo vecí, do ktorých sa môžeš zapojiť – či už si začínajúci start-upista, nádejná hollywoodská hviezda či nadšený japončinár, máme pre teba klub! Niektoré z nich sú dokonca vedené samotnými študentmi!

 • ŠKOLSKÝ AUTOBUS

Cestuj do školy jednoducho – používaj školský autobus.

 • MOTIVAČNY SYSTÉM

Nezabúdame na budovanie morálnych hodnôt a ponúkame odmeny za nasadenie a entuziazmus.

 • MEDZINÁRODNÉ KURIKULUM CAMBRIDGESKEJ UNIVERZITY

Toto kurikulum je kompatibilné so štúdiom na medzinárodných školách či v zahraničí – môžeš tak ľahko pokračovať v ďalšom štúdiu na zahraničných univerzitách.

 • BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE

Osvojovanie si angličtiny je úžasné! Hodiny angličtiny v BESST sú zábavné, a popri tom sa predmety ako napríklad biológia, fyzika, matematika, informatika, globálne perspektívy, podnikanie či účtovníctvo budeš učiť v angličtine, čím sa ti výrazne rozšíri slovná zásoba. Vo všetkých ročníkoch je angličtina vyučovaná učiteľmi s rodným jazykom anglickým, čím si osvojíš nielen jazyk, ale aj kultúru anglicky hovoriacich krajín. Po skončení strednej školy budeš schopný plynule hovoriť v ďalšom svetovom jazyku, čím sa ti otvoria dvere ďalších príležitostí v budúcnosti. Budeš tak môcť s ľahkosťou cestovať, pracovať a žiť v anglicky hovoriacich krajinách.

 • NÍZKY POČET ŽIAKOV V TRIEDACH

S prihliadnutím na individuálny prístup k žiakom vám vieme poskytnúť pomoc vždy, keď ju potrebujete! Pri viacerých predmetoch delíme triedu na skupiny podľa individuálnych potrieb žiakov – budeš pracovať a študovať so žiakmi, ktorí ťa motivujú, posúvajú dopredu a vedia ti pomôcť.

 • KOOPERÁCIA MEDZI ŠKOLAMI

Základná škola a gymnázium majú výborný vzťah. Budeš sa cítiť ako časť väčšieho celku a zároveň budeš súčasťou úzko spätého kolektívu.

 • VÝBORNÉ VYBAVENIE

Na zlepšenie procesu učenia sa budeš mať k dispozícii počítače, interaktívne tabule a iPady.

 • STRAVA

Obedy na BESSTe sa vyznačujú vysokou kvalitou a ponúkajú vyváženú a nutrične bohatú stravu.

besst foto-427.jpg

Čím sme

výnimoční?

1. Soft skills v každom ročníku

 

 • Prváci: hodnoty - organizovanie, sebahodnota, zodpovednosť, spolupráca, uznanie a pochvala, zvedavosť, čestnosť, flexibilnosť, iniciatívnosť, zdravý úsudok. Prvky etickej výchovy sú zakomponované do vyučovacích hodín, žiakov učíme zodpovednosti za vlastné správanie a vyučovacie výsledky. Prvákov nazývame “startups”, oboznamujeme ich s oblasťami, v ktorých by sa na škole mohli realizovať a ďalej rozvíjať – žiacka školská rada, prednášky s osobnosťami z praxe.

 • Druháci: postoje - kritické a vynaliezavé uvažovanie, rozhodovanie, riešenie problémov, prispôsobovanie sa novým poznatkom, kreativita, spolupráca. Do vyučovacích hodín zavádzame prvky obsahového prepojenia predmetov – učíme žiakov prijímať poznatky kriticky, vyhodnocovať si ich a zaujať k nim stanovisko, byť aktívnym, zvedavým, iniciatívnym. Žiakov nazývame “explorers” a podnecujeme ich k tomu, aby si informácie sami vyhľadávali, kategorizovali, kreatívne využili vo svojom živote. Osobnostné a vôľové vlastnosti si žiaci môžu rozvíjať v projekte Duke of Edinburgh.

 • Tretiaci: konanie - sebapoznanie, sebauvedomenie, návyky vysokoúspešných ľudí (proaktivita, robiť prvé veci prvé, myslenie výhra-výhra, …) a pozitívne ovplyvňovanie ostatných. Tretiaci sú naši lídri – podporujeme rozvoj ich líderských schopností a pomáhame im budovať si svoju kariéru, budúcnosť. Vďaka projektu mini-erasmus si môžu na jeden týždeň zažiť na vlastnej koži život vysokoškoláka, na podujatiach “Night of chances” získavajú informácie o súčasných trendoch v biznise a IT. Počas maturitného týždňa piatim tretiakom ponúkame príležitosť stáže vo firme – o túto prax sa uchádzajú vo výberovom konaní: predstaviteľov firmy žiak svojím CV a vystupovaním bude musieť presvedčiť, že práve on je tým žiakom, ktorého si na stáž do svojej firmy majú vybrať.

 • Štvrtáci sú „creators“. Tvoria si vlastnú budúcnosť, majú možnosť prestúpiť do triedy s medzinárodným programom. V tomto školskom roku žiaci, ktorí prestúpili do triedy s medzinárodným programom, budú robiť svoje prvé skúšky úrovne AS level z predmetov matematika, angličtina, nemecký jazyk, biológia, biznis a informatika. V čase konania volieb sa aj v škole konali simulované voľby do samosprávnych krajov. Všetci žiaci, ktorí dovŕšili 15 rokov, vhodili svoj prvý volebný lístok so skutočnými menami kandidátov do urny a výsledky všetkých zapojených škôl boli spracované.

Dvanásť žiakov sa zúčastnilo týždenného výmenného pobytu v Nemecku,  v posledný školský deň pred Vianocami učitelia prednesú žiakom svoje myšlienky v inšpirujúcich “TED talks”.


2. Rozvoj nadania a talentu, iniciatíva


Žiakom ponúkame možnosť sebarealizácie a sebarozvoja v krúžkovej činnosti. Krúžky vedú nielen učitelia, ale aj žiaci pre svojich spolužiakov. Detailnejšie hodnotíme výsledky z telesnej výchovy – za každý športový výkon priradíme dve známky: výkon (nižšou váhou, podľa štandardov) aj snahu žiaka (vyššia váha). Týmto pripravujeme žiakov na to, že nadanie bez snahy nie vždy znamená úspech, avšak vytrvalosť, trpezlivosť a snaha sú vlastnosti, ktoré majú v živote význam a sú predzvesťou úspechu.
Gymnázium je logickým pokračovaním vzdelávania na Súkromnej základnej škole BESST. Staviame na skúsenostiach. Robíme našu školu lepšou, žiakov pripravenejších na pracovné pozície, ktoré dnes ešte neexistujú.

Besst-200.jpg


K

oncepcia

 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST má učebný plán a školský vzdelávací program koncipovaný tak, aby vzdelávanie v súkromnom bilingválnom gymnáziu spĺňalo národné aj medzinárodné požiadavky na ukončenie štúdia na stupni ISCED 3A, konkrétne:

 • Národné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vyplývajú z právnych noriem a ich neskorších znení: Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky 282/2009 o stredných školách, Vyhlášky 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, Vyhlášky 207/1993 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami a usmernením MŠVVaŠ SR pre príslušný školský rok.

 • Medzinárodné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vychádzajú z anglického tarifného systému prideľovania bodov za výsledky štúdia – tzv. „UCAS Tarifný systém“. Počet dosiahnutých UCAS tarifných bodov, ktoré žiaci získajú za známky v testoch úrovne AS-level a A-level, je vstupnou požiadavkou pre štúdium na univerzitách, nahrádzajúcou prijímacie skúšky na vysoké školy v zahraničí. Univerzity a vysoké školy zverejňujú vstupné požiadavky na svoje vysokoškolské vzdelávanie a jednotlivé univerzity si môžu bližšie špecifikovať podmienky prijatia pre konkrétny odbor.

Zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST má vo svojej pôsobnosti zriadené registrované Centrum Cambridgeskej Univerzity pre medzinárodné skúšky SK018, gymnázium má status Cambridge International School. Cambridgeská univerzita pre medzinárodné skúšky poskytuje svojim školám autorské práva na používanie sylabov a oprávnenie vykonávať skúšky až po GCE A Levels, ktoré sú prijímacími skúškami na univerzity v zahraničí.

Žiaci majú možnosť absolvovať v 3. ročníku IGCSE skúšky z predmetov matematika, anglický jazyk, biológia, fyzika a voliteľných predmetov. Po 3. ročníku štúdia môžu žiaci prestúpiť do triedy s medzinárodným programom A Level alebo pokračovať v bilingválnom štúdiu.

Žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku bilingválneho štúdia; z anglického jazyka a ďalších dvoch predmetov maturujú v 5. ročníku. V triede s medzinárodným programom maturujú žiaci podľa pravidiel medzinárodného programu.

Školský vzdelávací program sa nachádza v časti Dokumenty.

cambridge.jpg

Cambridge

International Centre

Fakty a čísla o Cambridge International Schools

 • Cambridge Assessment International Education je najväčší poskytovateľ medzinárodných vzdelávacích programov a kvalifikácií pre deti vo veku 5 až 19 rokov vo svete

 • viac než 10 000 škôl z viac ako 160 krajín ponúka programy a kvalifikácie Cambridge

 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST je Cambridge International School už od svojho vzniku – 1.9.2014

 • medzinárodné školy Cambridge International Schools sú divíziou Cambridge Assessment, neziskovej organizácie, ktorá je súčasťou svetoznámej University of Cambridge

 • v roku 2008 University of Cambridge oslávila sté výročie

 
Programy a kvalifikácie na Cambridge International Schools

 • Cambridge Primary pre 7 až 11-ročných žiakov. Cambridge Primary sa vyučuje vo viac než 1 200 školách vo viac ako 100 krajinách

 • Lower Secondary pre 11 až 14-ročných žiakov. Každý rok sa vykoná takmer 102 000 vstupov pre Cambridge Lower Secondary Checkpoint

 • Cambridge IGCSE je svetovo najobľúbenejšia medzinárodná kvalifikácia pre 14 až 16-ročných. Absolvuje sa vo viac než 145 krajinách na viac než 6 100 školách.

 • Cambridge International AS and A Levels sa absolvujú vo viac než 130 krajinách s viac ako 495 000 vstupmi ročne.


Súkromné bilingválne gymnázium BESST ponúka všetkým svojim žiakom možnosť absolvovať skúšky Cambridge IGCSE na konci tretieho ročníka. Žiaci, ktorí prestúpia po ukončení tretieho ročníka do triedy s medzinárodným programom, absolvujú v štvrtom ročníku z troch predmetov skúšky Cambridge International AS levels a v piatom ročníku Cambridge International A levels.


Skúšky

• skúšky Cambridge známkuje okolo 10 000 skúšajúcich s vynikajúcimi skúsenosťami
• každý rok sa napíše okolo 5,7 milióna písomiek


V školskom roku 2016/2017 v Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST v Cambridge IGCSE získalo
• 55% žiakov z anglického jazyka (kategória rodný jazyk) hodnotenie B alebo lepšie
• 63% žiakov z matematiky hodnotenie B alebo lepšie

v Cambridge International AS level získalo
• 100% žiakov z matematiky hodnotenie A


Štúdium v zahraničí je v súčasnom svete nadnárodných korporácií veľmi atraktívne. Žiaci BESST International School  sa môžu na štúdium na zahraničných univerzitách pripravovať od prvého ročníka základnej školy až po maturitný ročník gymnázia. Zameriavame sa na to, aby sme našim žiakom dali nevyhnutné nástroje, ktoré im umožnia v medzinárodnom svete vyniknúť.


Obdobie tejto prípravy je rozdelené na 5 etáp. Prvé tri absolvujú žiaci v základnej škole a oboznámia ich s možnosťami, ktoré im bilingválnosť ponúka – základy gramatiky a komunikácie, čo im pomôže upevniť sebaistotu. V Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST absolvujú žiaci posledné dve úrovne – tzv. IGCSE úroveň a A-level úroveň, ktoré ich vybavia nielen medzinárodne uznávanou kvalifikáciou, ale tiež zručnosťami potrebnými pre úspech v 21. storočí.
V učebných osnovách Súkromného bilingválneho gymnázia BESST sú v povinných predmetoch anglický jazyk, matematika, fyzika, biológia integrované štandardy Univerzity pre cambridgeské medzinárodné skúšky, ako i štandardy určené Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky. Navyše, veríme v rozvoj našich žiakov ako jednotlivcov a snažíme sa poskytnúť široké spektrum možností, aby sme zabezpečili, že každý sa môže rozvíjať v oblastiach, ktoré ho zaujímajú. Voliteľné predmety zahŕňajú účtovníctvo, podnikanie, informatiku, nemecký jazyk, globálne perspektívy a psychológiu a vyučujeme ich výhradne podľa medzinárodných učebných osnov University of Cambridge.