SK EN
Kontakt BESST tím Cenník Dokumenty Reklamní partneri FAQ BESST práca
IMG_4388.jpg

ŠTÚDIUM

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od 1. 9. 2018 je:

 • 4200 € a pozostáva z troch splátok za tri obdobia v čiastke 1400 €

Splatnosť:

 1. obdobie (09 – 12): splatnosť do 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (05 – 08): splatnosť do 15.04.

Škola poskytuje súrodeneckú zľavu z ročného školného na dieťa, ktoré ma nižšie školné:

 • na druhé dieťa vo výške 25 %
 • na tretie a každé ďalšie dieťa vo výške 50 %

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť najneskôr do 14 dní po podpise Zmluvy na účet školy. Registračný poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri prvom nástupe do ktorejkoľvek školy zriadenej zriaďovateľom BESST, s.r.o. Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

ZAHRANIČNÉ UČEBNICE

Paušálny poplatok za zahraničné a nadštandardné učebnice a učebné pomôcky, ktoré sú žiakovi každoročne prideľované na užívanie, je vo výške 95 € na jeden školský rok, a rodičia sú povinní tento poplatok uhradiť do 15.9. príslušného školského roka.

Poplatok zahŕňa:

 • učebnice a pracovné zošity na výučbu predmetov podľa Cambridge curriculum
 • extra učebnice a pracovné zošity mimo tých, ktoré škole pridelí MŠVVaŠ SR
 • príspevok na zakúpenie iPadu, ktorý škola poskytuje 1x za štúdium a potrebných aplikácií na iPad
 • iné pomôcky a školské materiály

STRAVA

Žiak môže v našej školskej jedálni odoberať za uvedené ceny nasledujúce jedlá: • desiata: 0,45 € / deň • olovrant: 0,35 € / deň • obed: 2,35 € / deň • ovocné šťavy: 0,50 € / deň

Platby na jednotlivé obdobia sú paušálne platby. Za jeden mesiac sa ráta s odberom stravných jednotiek v počte 20 (dní).

Strava sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia. Rodič si platbu za obdobie vyráta sám podľa toho, ktorý druh stravy žiak odoberá, a to nasledovne:

 1. obdobie (09 – 12): [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 292 € - splatnosť 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 292 € – splatnosť 15.01.
 3. obdobie (05 – 06) [ 20x2,35 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 2 (počet mesiacov) = 146 € – splatnosť 15.05.

Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie.

ŠKOLSKÝ AUTOBUS

Škola poskytuje prepravu žiaka z domu do školy v rámci Trnavy. Poplatok za využívanie služby je 50 € / mesiac.

Školský autobus sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia:

 1. obdobie (09 – 12): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.10.
 2. obdobie (01 – 03): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (04 – 06): mesačná platba x 2 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.05.

Školský autobus sa uhrádza na základe Zmluvy o zabezpečení prepravy uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

UNIFORMY

Žiaci navštevujú školu v školskej uniforme, ktorá pozostáva z:

 • Polokošeľa G - 15 €
 • Mikina flees modrá G - 15 €
 • Pulóver úplet modrý G - 28 €
 • Kravata červená G - 7 €
 • Kravata rifľová G - 7 €

Predaj uniforiem prebieha na recepcii školy od 7.30 hod. do 16.00 hod. Platba sa realizuje v hotovosti.

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY

IGCSE skúšky – žiaci sa na ne pripravujú v druhom a treťom ročníku štúdia. IGCSE skúšku píšu na konci tretieho ročníka štúdia.

Poplatky pre uchádzačov:

 • Cambridge IGCSE® - 101,57 € / 1 vyučovací predmet
 • Cambridge IGCSE® Double Award - 203,14 € / 1 vyučovací predmet

AS, A2 a A Level skúšky

Žiaci sa na ne pripravujú v štvrtom a piatom ročníku štúdia. Z každého predmetu vyučovaného v štvrtom a piatom ročníku žiaci môžu absolvovať skúšky:

 • na konci piateho ročníka A level skúšku (pokrýva dvojročné obdobie štúdia, v štvrtom ročníku žiak skúšku nepíše)
 • na konci štvrtého ročníka AS level skúšku (pokrýva učivo štvrtého ročníka) a na konci piateho ročníka A2 level skúšku (pokrýva učivo piateho ročníka). Schematicky: AS level + A2 level = A level

Poplatky pre uchádzačov:

 • Cambridge International A Level - 166,23 € / 1 vyučovací predmet
 • Cambridge International AS Level or A2 (okrem AS Global Perspectives S8987) - 114,93 € / 1 vyučovací predmet
 • Cambridge International AS Level Global Perspectives - 190,12 € Žiaci nie sú povinní tieto skúšky absolvovať.

Cenník vychádza z cien za Cambridgeské medzinárodné skúšky, uvedených v dokumente „Fees list for European Euro Zone“, ktorý University of Cambridge International Examinations každoročne aktualizuje.

SPÔSOB, ÚČTY A TERMÍNY PLATIEB

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID žiaka, v špecifickom  symbole obdobie a rok a v predmete účel platby a meno žiaka, napr.:

* VS: 1111 (ID žiaka)
* ŠS: 012017 (obdobie a rok)
* Pozn.: školné, Kováč (účel a meno)

ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania.

 
 
 

Prehľad platieb a termíny splatností v šk. roku 2018/2019

 
Druh platby Číslo účtu Splatnosť 1. obdobie Splatnosť 2. obdobie Splatnosť 3. obdobie
ŠkolnéSK 52 7500 0000 0040 1984 3428 15.09. 15.01. 15.05.
Učebnice SK 52 7500 0000 0040 1984 3428 15.09.
Školský autobusSK 52 7500 0000 0040 1984 3428 15.10. 15.01. 15.05.
Školská strava SK 56 7500 0000 0040 1427 5265 15.09. 15.01.15.05.