SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie Maturita

1. Maturita – Legislatíva

1.1 Všeobecné informácie k maturitnej skúške na Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011.  

Žiak môže vykonať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov, v ktorých sa vzdelával. Žiak vykonáva maturitnú skúšku vo vyučovacom jazyku, v ktorom sa vzdelával.

Žiaci Súkromného bilingválneho gymnázia BESSTvykonávajú maturitnú skúšku v bilingválnej triede, alebo v triede s medzinárodným programom.

 

Maturitná skúška v bilingválnej vetve SBG BESST:

Žiaci povinne maturujú zo 4 predmetov v tomto poradí: 

1. slovenský jazyk a literatúra - maturitnú skúšku konajú v 4. ročníku, 

2. anglický jazyk na úrovni C1 - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku,

3. predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (okrem cudzích jazykov), v ktorom mali súčet týždenných hodinových dotácii počas štúdia najmenej 6 - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku,

4. ľubovoľný predmet (ak si žiak vyberie cudzí jazyk, môže ho vykonať na úrovni B1, resp. B2) - maturitnú skúšku konajú v 5. ročníku. 

 

Maturita na gymnáziu BESST v medzinárodnej vetve:

Žiaci povinne maturujú zo 4 predmetov, skúšky vykonávajú v 4. a 5. ročníku.

-          V 4. ročníku

 • maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
 • medzinárodné skúšky úrovne AS level z troch predmetov.

-          V 5. ročníku

 • tri medzinárodné skúšky úrovne A2 level z predmetov, z ktorých robili medzinárodné skúšky úrovne AS level.

Žiak v bilingválnej vetve alebo v triede s medzinárodným programom môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku z jedného, alebo až z dvoch ďalších predmetov, ktoré si zvolí.  Môže si vybrať, či absolvuje celú maturitnú skúšku alebo len jej časť (externú alebo internú). Výber dobrovoľného predmetu oznámi žiak písomne do 25. septembra triednemu učiteľovi.

Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza.

 

1.2 Časový harmonogram a prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

25. september 2017– najneskorší termín, dokedy si žiak musí zvoliť predmety, z ktorých chce maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami, prípadne ak má žiak zdravotné znevýhodnenie.

15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

31. január 2018 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

7. 2. 2018 – po tomto dátume už nebude možná zmena maturitných dát v zmysle školského zákona, § 75, odsek 3.

 

DSC_0191.JPG

Maturita 2018

2. MATURITA 2018

2.1   Časový harmonogram maturitnej skúšky

V školskom roku 2017/2018 maturujú len žiaci štvrtého ročníka SBG BESST iba z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

 • 13. marec 2018 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v predmete slovenský jazyk a literatúra,
 • 31. marec 2018 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok
 • 10. – 13. apríl 2018 - náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské školské úrady
 • 4. – 7. septembra 2018 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

 

Časový harmonogram ústnej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

 • 31. máj 2018 – ústna časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, prebiehať bude v III.A

Harmonogram a poradie žiakov:

08:00 – 08:30 - príprava miestnosti a administratíva
08:30 – 08:50 - príprava prvého žiaka
08:50 – 09:10 - M.M.
09:10 – 09:30 - T.J.
09:30 – 09:50 - E.S.
09:50 – 10:10 - A.C.
10:10 – 10:40 - prestávka 30 minút
10:40 – 11:00 - príprava
11:00 – 11:20 - M.S.
11:20 – 11:40 - O.T.
11:40 – 12:00 - S.M.
12:00 – 12:20 - S.CH.
12:20 – 13:00 - obedová prestávka
13:00 – 13:20 - príprava
13:20 – 13:40 - E.H.
13:40 – 14:00 - E.A.
14:00 – 14:20 - J.M.

 

2.2   Organizácia a formy maturitnej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra

Maturitná skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra pozostáva z externej časti, z písomnej formy internej časti a z ústnej formy internej časti.

Externá časť maturitnej skúšky - tvorí ju centrálne vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – 100 minútový test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou. (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)

Písomná forma internej časti - centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Čas na vypracovanie je 150 minút.

Žiak má preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.

Charakteristika úloh písomnej práce:

a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a hodnotenie),
b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,
c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,
d) štýlová a žánrová transformácia textov.

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky - tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno z 30 schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď je verejná. Žiak má k dispozícii 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď.

Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.

Charakteristika úloh maturitných zadaní:

Úloha č. 1 (úloha z jazyka)

Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

Úloha č. 2 (úloha z literatúry)

Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.

 

Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní:

·         Úlohy z jazyka

 • zvuková rovina jazyka a pravopis,
 • významová/lexikálna rovina jazyka,
 • tvarová/morfologická rovina jazyka,
 • skladobná/syntaktická rovina jazyka,
 • sloh,
 • jazykoveda,
 • jazyk a reč,
 • učenie sa,
 • práca s informáciami,
 • jazyková kultúra,
 • komunikácia.

·         Úlohy z literatúry

 • všeobecné pojmy,
 • literárne obdobia a smery,
 • literárne druhy,
 • literárne žánre,
 • štruktúra literárneho diela,
 • štylizácia textu,
 • metrika.

Všeobecné pomôcky:

 • Krátky slovník slovenského jazyka
 • Synonymický slovník slovenčiny
 • Pravidlá slovenského pravopisu.

 

2.3   Hodnotenie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka

Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

 • Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom zaokrúhleným na desatiny.  Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.
 • Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti zaokrúhlenými na desatiny. Pokyny na hodnotenie sú centrálne vypracované a sú prílohou ich zadania.
 • Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu.
 • Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t. j. jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.
 • Každá úloha maturitného zadania, t.j. úloha z jazyka aj úloha z literatúry sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.
 • Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec   , pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.
 • Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
 • Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk a literatúra, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 • nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 • je stupeň prospechu  4  (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení. Maturitné vysvedčenie bude žiakovi vydané až v 5. ročníku po absolvovaní maturitnej skúšky zo všetkých štyroch predmetov.

 

2.4   Ak nie ste spokojní s hodnotením maturity


Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba, alebo osoba, ktorej je maloleté dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do svojej písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do 5 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku.

Žiadateľ môže podať písomné námietky voči hodnoteniu maturitnej skúšky prostredníctvom riaditeľa školy:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 8 dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku, Štátnej školskej inšpekcii
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky do 8 dní od jej vykonania, Štátnej školskej inšpekcii

Ak je opodstatnená námietka žiadateľa voči hodnoteniu maturitnej skúšky:

 • písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov
 • ústnej formy internej časti maturitnej skúšky alebo praktickej časti odbornej zložky, môže Štátna školská inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii
 • uložiť záväzný pokyn na odstránenie zistených nedostatkov alebo nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení nedostatkov pri klasifikácii.

Preskúšanie sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou v pôvodnom zložení.