SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Integrované curriculum

Na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky a Geografie realizujeme tzv. integrované curriculum, v rámci ktorého sa snažia žiaci hľadať a prepájať jednotlivé získané vedomosti a zručnosti z konkrétnych predmetov tak, aby nadobudli ucelený pohľad na určitý problém alebo tému.

Na konkrétnych hodinách potom následne robíme tzv. triedny súboj, kde sú žiaci rozdelení do skupín, ktoré proti sebe súperia, pričom každá skupina sa snaží získať, čo najviac konotácií k zadanej téme z hore uvedených predmetov.

Myslím, že tento spôsob výučby majú žiaci veľmi radi a páči sa im.

Mr. Andrej