SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Integrované curriculum

Na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky a Geografie realizujeme tzv. integrované curriculum, v rámci ktorého sa snažia žiaci hľadať a prepájať jednotlivé získané vedomosti a zručnosti z konkrétnych predmetov tak, aby nadobudli ucelený pohľad na určitý problém alebo tému.

Na konkrétnych hodinách potom následne robíme tzv. triedny súboj, kde sú žiaci rozdelení do skupín, ktoré proti sebe súperia, pričom každá skupina sa snaží získať, čo najviac konotácií k zadanej téme z hore uvedených predmetov.

Myslím, že tento spôsob výučby majú žiaci veľmi radi a páči sa im.

Mr. Andrej

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Prvý deň v škole - II.A

Po dvoch bezstarostných mesiacoch sa opätovne stretávame na pôde gymnázia BESST. Všetkým sa nám naskytla nová možnosť. Bývalí žiaci deviateho ročníka sa dnešným dňom spojili s našimi prvákmi, aby spolu vytvorili triedu druhého ročníka. Podelili sme sa vzájomne o naše predstavy a očakávania, ktoré sa budeme snažiť spoločnými silami počas školského roka dosiahnuť.