SK EN
Čo je BESST? Triedy Motivačný systém Prijímacie konanie

Výlet do Escape room Brainteaselava v Bratislave

Dňa 25.06.2019 sme s niektorými žiakmi a žiačkami prvého a druhého ročníka navštívili Escape room Brainteaselava v

Bratislave. Našou úlohou nebolo zachrániť sa pred Jánošíkom a jeho družinou, ale práve naopak! Mali sme nájsť zlato, ktoré

Jánošík skryl v horách a zachrániť ho pred drábami. Počas odhaľovania jednotlivých záhad sa ukázalo, že naším chlapcom

záležalo veľmi na záchrane života Jánošíka, pretože zdolali rôzne nástrahy za 50 minút. Dievčatá nakoniec tiežJánošíka

zachránili no tým chlapcov neporazili. Nikto však neklesol na nálade a spolu sme si užili ešte letnú Bratislavu.

Návšteva NRSR

V pondelok, 18.02.2019 sa žiaci II. A zúčastnili exkurzie do NRSR, spojenej s návštevou Bratislavského hradu a hradného areálu. Žiaci sa dozvedeli nové informácie z dejín národnej rady, z jej fungovania a realizácie legislatívnych procesov.Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá.

Mr.Andrej

Exkurzia do stredovekej Bratislavy

Študenti I.A a dve študentky II.A sa v rámci predmetov Umenie a kultúra a Humanitné spektrum v stredu 19.12.2018 zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde bolo ich cieľom spoznávať prvky stredovekej architektúry v historickom centre Bratislavy a na Bratislavskom hrade.

V centre Bratislavy študenti absolvovali časť korunovačnej trasy uhorských kráľov a navštívili aj Katedrálu sv. Martina, kde mohli na vlastné oči spoznávať typické prvky gotickej architektúry. Oboznámili sa aj s opevnením stredovekej Bratislavy.

Druhý blok exkurzie bol zameraný na Bratislavský hrad, jeho históriu a zachované prvky stredovekej architektúry v jeho areáli. Keď sme už boli na Bratislavskom hrade, nevynechali sme príležitosť nazrieť aj do vnútra a pozreli sme si niekoľko expozícií SNM. Nie všetky súviseli so stredovekom, ale pre študentov boli určite obohatením. Mali možnosť prezrieť si repliku Svätoštefanskej koruny v korunnej veži, prešli sa krídlom, ktoré v čase pobytu na hrade využíval František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Nasali kúsok sprostredkovanej atmosféry zlatého veku Peterhofu - rezidencie ruských imperátorov a spoznali prierez tvorbou významného slovenského modernistického maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku.

Integrované curriculum

Na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky a Geografie realizujeme tzv. integrované curriculum, v rámci ktorého sa snažia žiaci hľadať a prepájať jednotlivé získané vedomosti a zručnosti z konkrétnych predmetov tak, aby nadobudli ucelený pohľad na určitý problém alebo tému.

Na konkrétnych hodinách potom následne robíme tzv. triedny súboj, kde sú žiaci rozdelení do skupín, ktoré proti sebe súperia, pričom každá skupina sa snaží získať, čo najviac konotácií k zadanej téme z hore uvedených predmetov.

Myslím, že tento spôsob výučby majú žiaci veľmi radi a páči sa im.

Mr. Andrej

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Prvý deň v škole - II.A

Po dvoch bezstarostných mesiacoch sa opätovne stretávame na pôde gymnázia BESST. Všetkým sa nám naskytla nová možnosť. Bývalí žiaci deviateho ročníka sa dnešným dňom spojili s našimi prvákmi, aby spolu vytvorili triedu druhého ročníka. Podelili sme sa vzájomne o naše predstavy a očakávania, ktoré sa budeme snažiť spoločnými silami počas školského roka dosiahnuť.