SK EN
About BESST Classes Motivation System Admission Process

Návšteva NRSR

V pondelok, 18.02.2019 sa žiaci II. A zúčastnili exkurzie do NRSR, spojenej s návštevou Bratislavského hradu a hradného areálu. Žiaci sa dozvedeli nové informácie z dejín národnej rady, z jej fungovania a realizácie legislatívnych procesov.Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá.

Mr.Andrej

Exkurzia do stredovekej Bratislavy

Študenti I.A a dve študentky II.A sa v rámci predmetov Umenie a kultúra a Humanitné spektrum v stredu 19.12.2018 zúčastnili exkurzie do Bratislavy, kde bolo ich cieľom spoznávať prvky stredovekej architektúry v historickom centre Bratislavy a na Bratislavskom hrade.

V centre Bratislavy študenti absolvovali časť korunovačnej trasy uhorských kráľov a navštívili aj Katedrálu sv. Martina, kde mohli na vlastné oči spoznávať typické prvky gotickej architektúry. Oboznámili sa aj s opevnením stredovekej Bratislavy.

Druhý blok exkurzie bol zameraný na Bratislavský hrad, jeho históriu a zachované prvky stredovekej architektúry v jeho areáli. Keď sme už boli na Bratislavskom hrade, nevynechali sme príležitosť nazrieť aj do vnútra a pozreli sme si niekoľko expozícií SNM. Nie všetky súviseli so stredovekom, ale pre študentov boli určite obohatením. Mali možnosť prezrieť si repliku Svätoštefanskej koruny v korunnej veži, prešli sa krídlom, ktoré v čase pobytu na hrade využíval František Lotrinský, manžel Márie Terézie. Nasali kúsok sprostredkovanej atmosféry zlatého veku Peterhofu - rezidencie ruských imperátorov a spoznali prierez tvorbou významného slovenského modernistického maliara, grafika a ilustrátora Martina Benku.

Integrované curriculum

Na hodinách Dejepisu, Občianskej náuky a Geografie realizujeme tzv. integrované curriculum, v rámci ktorého sa snažia žiaci hľadať a prepájať jednotlivé získané vedomosti a zručnosti z konkrétnych predmetov tak, aby nadobudli ucelený pohľad na určitý problém alebo tému.

Na konkrétnych hodinách potom následne robíme tzv. triedny súboj, kde sú žiaci rozdelení do skupín, ktoré proti sebe súperia, pričom každá skupina sa snaží získať, čo najviac konotácií k zadanej téme z hore uvedených predmetov.

Myslím, že tento spôsob výučby majú žiaci veľmi radi a páči sa im.

Mr. Andrej

Adaptačný kurz

Spolu so žiakmi prvého ročníka sme absolvovali adaptačný kurz na Dobrej Vode. Prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít sme sa navzájom lepšie spoznávali, rozvíjali a utužovali medzi sebou priateľstvá. Naučili sme sa spolupracovať, vytvorili sme si vlastnú triednu zmluvu a sme pripravení ju rešpektovať a pomáhať si.

Prvý deň v škole - II.A

Po dvoch bezstarostných mesiacoch sa opätovne stretávame na pôde gymnázia BESST. Všetkým sa nám naskytla nová možnosť. Bývalí žiaci deviateho ročníka sa dnešným dňom spojili s našimi prvákmi, aby spolu vytvorili triedu druhého ročníka. Podelili sme sa vzájomne o naše predstavy a očakávania, ktoré sa budeme snažiť spoločnými silami počas školského roka dosiahnuť.

St. David’s Day

The 1st March is St. David’s Day - a Welsh day of celebration. Since there are two Welsh teachers in high school, it was decided that the day should be celebrated. With Year 1 it was celebrated with a Welsh-themed lesson linking what they have been studying over the past month

In English lessons this month, Year 1 have been looking at the theme of Transport and Travel and so they had to come up with a persuasive advert or presentation encouraging people to visit Wales. As well as this, students also learned some Welsh dialect used in parts of Wales.

Practice for Chat show presentation

Last month Year 1 worked on looking at autobiographies in English lessons and creating self-portraits in their Art and Culture lessons. They've continued to look at autobiographical writing in Slovak language lessons into this month too. To demonstrate what they have learned, they have created a live chat show about their life in their new school so far. The performance will be performed for visitors at Open House and for the class Christmas Party next month.

Another practice was had today and the students enjoyed themselves. It's shaping up to be a great show!

Matt